آهنگ پیشواز ایرانسل انتظار علیرضا افتخاری

آهنگ پیشواز ایرانسل انتظار علیرضا افتخاری
آهنگ پیشواز ایرانسل انتظار علیرضا افتخاری

آهنگ پیشواز ایرانسل انتظار علیرضا افتخاری

ارسال کد به: ۷۵۷۵

نام آهنگ : انتظار

خواننده: علیرضا افتخاری

اعتبار : ۳۰ روز

شب تا سحر چون بشکفد.. نام تو بر لبهای من
دل را چراغانی کند ..روشن شود شبهای من
از دوریت در آتشم.. گرآ هی از دل میکشم
آتش بگیرد جان شب.. با ذکر یا رب های من
گفتم نگارا تا به کی.. امروزو فردا می کنی
از عهد خود سر می کشی.. خون بر دل ما میکنی
گفتا چو ناز افزونکنم.. باید نیاز از گل کنم
رو می کند شادی اگر.. با غم مدارا میکنی
شا دا نسیم صبحدم.. شا دا که جان آورده ای
از آن قرار جان من.. گویا نشان آورده ای
این خسته جان را می رسد.. بوی گل از پیغام تو
کین مژده های نو به نو.. زان دل ستان آورده ای
شب تا سحر چون بشکفد.. نام تو بر لب های من
دل را چرا غانی کند.. روشن شود شبهای من
از دوریت در آتشم.. گر آهی از دل می کشم
آتش بگیر د جان شب.. با ذکر یا رب های من