آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی (بخش دوم)

آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی (بخش دوم)

نام قطعه : دلم ای وای دل

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ٢٢١٩٨٩

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی

نام قطعه : گریه کن

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١۴۶٨۴

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی Irancell

نام قطعه : جامه دران

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١۴۶٨۵

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی Irancell

نام قطعه : تکنوازی قره نی

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١۴۶٨۶

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی Irancell

نام قطعه : سلسله موی دوست

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١۴۶٨٧

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی Irancell

نام قطعه : قطعه رقص آشفته

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ٣٣١۴٢۵٠

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی Irancell

نام قطعه : تصنیف گلپونه ها

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ٣٣١۴٢۵١

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی Irancell

نام قطعه : تصنیف حریر مهتاب

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ٣٣١۴٢۵٢

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی Irancell

نام قطعه : تصنیف شباهنگام

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ٣٣١۴٢۵٣

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی Irancell

نام قطعه : تصنیف هستی من

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ٣٣١۴٢۵۴

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی Irancell

نام قطعه : تصنیف رشته مهر

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ٣٣١۴٢۵۵

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ایرج بسطامی

نام قطعه : بهترین های سنتی ایرانی ۱

نام صاحب اثر : ایرج بسطامی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ٩۴۴١٠٩

قیمت برای مدت یک ماه :  ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  ریال