آوای انتظار همراه اول همایون شجریان (بخش دوم)

آوای انتظار همراه اول همایون شجریان

آوای انتظار همراه اول همایون شجریان (بخش دوم)

نام قطعه : غریبانه ۱

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۲۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان

نام قطعه : غریبانه بی کلام

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۲۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : غم گسار بی کلام

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۲۳

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : غم گسار ۵

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۲۲

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : با ستاره ها بی کلام ۲

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۱۷

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : با ستاره ها ۳

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۱۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : خورشید آرزو ۴

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۰

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : خورشید آرزو ۳

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۹

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : خورشید آرزو ۲

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۸

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : خورشید آرزو ۱

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۷

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : تو کیستی بی کلام

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : تو کیستی ۳

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : تو کیستی ۲

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۳

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : تو کیستی ۱

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۲

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : سنگدل بی کلام

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۱

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : سنگدل ۳

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۰

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : وطن ۵

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۸

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : وطن بی کلام

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۹

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : وطن ۴

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۷

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : وطن ۳

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان

نام قطعه : وطن ۲

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : وطن ۱

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : خورشید آرزو بی کلام ۲

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۳

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : خورشید آرزو بی کلام

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۲

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان Shajarian

نام قطعه : تو کیستی ۴

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۳۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول همایون شجریان

نام قطعه : خورشید آرزو ۵

نام صاحب اثر :  همایون شجریان

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۲۴۱

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال