آوای انتظار همراه اول مداحی زیبا کریمی

آوای انتظار همراه اول مداحی زیبا کریمی

نام قطعه : ندیدمت این غصه کم نیست آقا

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۸۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : می روم به آخرین سفر

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۸۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : آقام علی مظلومه

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۷۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : ماهم برون فتاده

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۸۲

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : ابوالفضل شیرین ترین یار حسین

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۷۳

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : غضب نگاهش حیدریه

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۸۰

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : به خدا با دست بسته ام

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۷۸

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : به دلم برات شده

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۷۷

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : با هر نفس پر می زنم

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۷۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : قشنگ ترین بابای دنیا

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۱۱

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : پرستوی سفیدم

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۸۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : شب تاره

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۹۰

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : دل سوختگان

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۸۹

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : من نمردم که تو تنهایی

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۹۹

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : دو بچه شیر

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۹۸

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : چشمام به چشم تو

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۱۹۷

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

نام قطعه : سوز سوز گارداشیم

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۲۰۱

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مداحی از کریمی

نام قطعه : زینب سنه قربان

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : ۱۰۲۰۰

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال