آوای انتظار همراه اول از مقام معظم رهبری

آوای انتظار همراه اول از مقام معظم رهبری

نام قطعه : همت کنیم

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۷۱

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول از مقام معظم رهبری

نام قطعه : گشاده رو بودن مسئولین

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۶۹

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

نام قطعه : فتنه یعنی …

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۶۸

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

نام قطعه : اتکا جوانان به خود

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۶۷

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

نام قطعه : اعتقاد به شهادت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۶۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

نام قطعه : انتظار افضل اعمال

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۶۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

نام قطعه : دشمن شناسی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۶۳

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

نام قطعه : بیداری همه اقشار

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۶۲

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

نام قطعه : با قرآن خود را بسازید

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۶۱

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

نام قطعه : عظمت ایران و شهدا

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۶۰

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

نام قطعه : عظمت زن در حجاب

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۶۵۹

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال