آوای انتظار همراه اول از سیروان خسروی

آوای انتظار همراه اول از سیروان خسروی

برای مشاهد کد ها به ادامه مطلب بروید

نام قطعه : تو خیال کردی بری

نام صاحب اثر : سیروان خسروی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۹۲۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول سیروان خسروی

نام قطعه :  نامه ای از آسمان قطعه ی دوم

نام صاحب اثر : سیروان خسروی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۹۲۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول سیروان خسروی قشنگ

نام قطعه :  حرف آخر قطعه ی اول

نام صاحب اثر : سیروان خسروی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۹۱۸

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول سیروان خسروی شاد

نام قطعه :  حرف آخر قطعه ی دوم

نام صاحب اثر : سیروان خسروی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۹۱۹

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول سیروان خسروی غمگین

نام قطعه :  رسم دنیا قطعه ی اول

نام صاحب اثر : سیروان خسروی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۹۲۰

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول سیروان خسروی جالب

نام قطعه :  رسم دنیا قطعه ی دوم

نام صاحب اثر : سیروان خسروی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۹۲۱

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول سیروان خسروی ۱۳۹۲

نام قطعه :  رسم دنیا بی کلام

نام صاحب اثر : سیروان خسروی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۹۲۲

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول سیروان خسروی ۹۲

نام قطعه :  نامه ای از آسمان قطعه ی اول

نام صاحب اثر : سیروان خسروی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۹۲۳

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال