آوای انتظار همراه اول از پویا بیاتی

آوای انتظار همراه اول از پویا بیاتی

نام قطعه : برو خوشبخت بشی

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۵۷

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی

نام قطعه : به اندازه هیچ

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۵۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی Pouya Bayati

نام قطعه : بارون

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۵۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی Pouya Bayati

نام قطعه : چشماتو نبند

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۵۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی Pouya Bayati

نام قطعه : غصه میخورم

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۵۳

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی Pouya Bayati

نام قطعه : کاش میشد

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۵۲

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی Pouya Bayati

نام قطعه : نیایش

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۶۲۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی Pouya Bayati

نام قطعه : نیومدی

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۶۱

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی Pouya Bayati

نام قطعه : این عادلانه نیست

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۶۰

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی Pouya Bayati

نام قطعه : حکایت آهو

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۵۹

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول پویا بیاتی

نام قطعه  : گم شدم

نام صاحب اثر :  پویا بیاتی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۲۴۵۸

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال