کد آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو

نام قطعه :  ما نیز روزگاری

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٧٢

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو جدید

نام قطعه :  قناری گفت

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٧٣

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو جدید

نام قطعه :  چه هنگام می زیسته ام

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٧۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو ۲۰۱۳

نام قطعه :  تلخ

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٧۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو ۲۰۱۲

نام قطعه :  که ایم و کجاییم

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٧۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو ۲۰۱۴

نام قطعه : چهان را سراسر بنگر

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٧٧

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو سال ۹۲

نام قطعه : غم اینجا نه که آنجا

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٧٨

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو سال ۹۱

نام قطعه : ترانه کوچک

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٧٩

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو ۱۳۹۱

نام قطعه : آخر بازی

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٨٠

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو ۱۳۹۲

نام قطعه : هجرانی

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٨١

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو با صدای احمد شاملو

نام قطعه : عاشقانه

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٨٢

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل احمد شاملو

نام قطعه : شبانه

نام صاحب اثر : احمد شاملو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۵۵١٧١٨٣

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال