آهنگ پیشواز ایرانسل شهریار

آهنگ پیشواز ایرانسل  شهریار

نام قطعه :  حیدربابا ایلدیریملار شاخاندا

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵٠

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل ازشهریار

نام قطعه :  بایرام یئلى چارداخلارى ییخاندا

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵١

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل با صدای استاد شهریار

نام قطعه :  حیدربابا‌ سنون اوزون آغ اولسون

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١٧٧

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل اشعار استاد شهریار

نام قطعه :  حیدربابا ایگیت اَمَک ایتیرمز

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵٢

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل شعرهای استاد شهریار

نام قطعه :  شنگیل آوا یوردى عاشیق آلماسى

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵٣

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل با صدای زیبای استاد شهریار

نام قطعه :  حیدربابا قره چمن جاداسى

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ های جدید پیشواز ایرانسل استاد شهریار

نام قطعه :  گوز یاشینا باخان اولساقان آخماز

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١٧٨

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل با کلام شیوای استاد شهریار

نام قطعه :  داشلى بولاخ داش قومونان دولماسن

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١٧٩

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار ۹۲

نام قطعه :  حیدر بابا سولى یئرین دوْزوْنده

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار ۹۱

نام قطعه :  حیدربابا کندین گوْنى باتاندا

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار ۲۰۱۳

نام قطعه :  عمه جانین بال بلله سین ییه ردیم

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١٨٠

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار ۲۰۱۲

نام قطعه :  شیخ الاسلام مُناجاتى دییه ردى

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵٧

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار اسفند ۹۱

نام قطعه :  حیدربابا کندین توْیون توتاندا

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵٨

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار زمستان ۹۱

نام قطعه :  بایرامیدى گئجه قوشى اوخوردى

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵٩

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار اسفند ماه

نام قطعه :  حیدربابا قره چمن جاداسى

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار اسفند ماه سال ۱۳۹۱

نام قطعه :  گوز یاشینا باخان اولساقان آخماز

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١٧٨

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
جدیدترین آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار

نام قطعه :  داشلى بولاخ داش قومونان دولماسن

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١٧٩

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
زیباترین آهنگ پیشواز ایرانسل استاد شهریار

نام قطعه :  حیدر بابا سولى یئرین دوْزوْنده

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل اشعار ترکی استاد شهریار

نام قطعه :  حیدربابا کندین گوْنى باتاندا

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آهنگ پیشواز ایرانسل اشعار ترکی با صدای  شهریار

نام قطعه :  بایرامیدى گئجه قوشى اوخوردى

نام صاحب اثر : استاد شهریار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل : ۶۶١١١۵٩

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال